• + 36 95 320 077
  • drhavasiadrienn@gmail.com
  • tibor.havasi.dr@gmail.com
Awesome Image

Társasági jog, cégjog

• gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakulása, megszüntetése

• gazdasági társaságok cégeljárásban történő képviselete

• gazdasági társaságok működésével és működtetésével összefüggő okiratszerkesztés és jogi képviselet

Awesome Image
Awesome Image

Követelés érvényesítés

• ügyvédi felszólító levél szerkesztése

• fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtása, jogi képviselet a fizetési meghagyásos eljárás során

• végrehajtás iránti eljárás megindítása, az eljárásban történő képviselet ellátása

• peres eljárásban történő képviselet ellátása

• felszámolás iránti kérelem benyújtása, hitelezői képviselet csőd-, illetve felszámolási eljárásban

• biztosítéki szerződések (kezességet vállaló szerződés, jelzálogjogot alapító szerződés, tartozáselismerő okirat, stb.) szerkesztése

Awesome Image
Awesome Image

Társadalmi szervezetek joga

• alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapítása, módosítása, megszüntetése

• alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek működésével és működtetésével összefüggő okiratszerkesztés és jogi képviselet

Awesome Image
Awesome Image

Ingatlanjog

• ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések szerkesztése, véleményezése (adásvétel, csere, ajándékozás, tartási szerződés, stb.)

• ingatlan használatára vonatkozó szerződések szerkesztése, véleményezése (bérlet, haszonbérlet, stb.)

• ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések szerkesztése, véleményezése

• ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése

• társasház alapítás, társasháztulajdont alapító okirat módosítása, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szerkesztése és módosítása; társasházak jogi képviselete

• szolgalmi jogok alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás, stb.)

• perbeli képviselet ingatlanjogi perekben

• ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás

• képviselet földhivatali és egyéb hatóságok előtti eljárásokban

Awesome Image
Awesome Image

Kötelmi jog

• szerződés érvénytelenségének megállapításával kapcsolatos eljárásokban képviselet ellátása

• szerződésszegésekkel összfüggő ügyekben peren kívüli és peres képviselet

Awesome Image
Awesome Image

Öröklés, hagyatéki eljárás, végrendelet

• végrendelet, öröklési szerződés szerkesztése, véleményezése

• hagyatéki eljárásban, továbbá örökléssel kapcsolatos igények peres eljárásban történő érvényesítése során a képviselet ellátása

Awesome Image
Awesome Image

Kártérítési jog

• személyiségi jogok megsértéséből, munka-, illetve közlekedési balesetből eredő károk megtérítése iránti igényérvényesítés során jogi képviselet ellátása

• szerződésszegésből, egyéb károkozó magatartásból eredő károk megtérítése iránti igényérvényesítés során jogi képviselet ellátása

Awesome Image
Awesome Image

Munkajog

• munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés

• munkaügyi jogvitákban képviselet ellátása

Awesome Image
Awesome Image

Családjog

• házassági, élettársi vagyonjogi szerződések szerkesztése, véleményezése

• képviselet házasság felbontása során

• házassági vagyonközösség megszüntetése

• szülői felügyelettel, kapcsolattartással kapcsolatos eljárások

• gyermek-és rokontartási perek

Awesome Image
Awesome Image

Büntetőjog

• védelem ellátása a büntető- és a szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában

• sértetti képviselet ellátása

• jog tanácsadás

Awesome Image
Awesome Image

Egyéb jogi kérdések, ügyek

• okiratszerkesztés

• ügyvédi ellenjegyzés

• hatóságok előtti jogi képviselet

Awesome Image
Awesome Image

Mediáció

• segítségnyújtás a jogviták peren kívüli, tárgyalásos úton történő megoldásában

Awesome Image